ชื่อหนังสือ : ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :ระยะที่ 1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
ปี : 2553
หมวด : รายงานการวิจัย
DOI : 10.14457/CU.res.2010.16
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 1
บรรณานุกรม

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. (2553). ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :ระยะที่ 1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. 2553. "ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :ระยะที่ 1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์. "ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :ระยะที่ 1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ /ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download