ชื่อหนังสือ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี /กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/KKU.the.2011.71
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 61
บรรณานุกรม

กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี /กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. 2554. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี /กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี /กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download