ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร /ศุภชัย ขาวพา
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/RU.the.2011.98
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ศุภชัย ขาวพา
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 141
บรรณานุกรม

ศุภชัย ขาวพา. (2554). ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร /ศุภชัย ขาวพา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศุภชัย ขาวพา. 2554. "ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร /ศุภชัย ขาวพา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศุภชัย ขาวพา. "ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร /ศุภชัย ขาวพา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download