ชื่อหนังสือ : ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /สุเวช ชูสังข์
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุเวช ชูสังข์
บรรณานุกรม

สุเวช ชูสังข์. (2554). ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /สุเวช ชูสังข์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สุเวช ชูสังข์. 2554. "ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /สุเวช ชูสังข์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สุเวช ชูสังข์. "ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /สุเวช ชูสังข์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -