ชื่อหนังสือ : สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร /สุธิดา มูลทะสิน
ปี : 2554
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุธิดา มูลทะสิน
บรรณานุกรม

สุธิดา มูลทะสิน. (2554). สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร /สุธิดา มูลทะสิน.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุธิดา มูลทะสิน. 2554. "สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร /สุธิดา มูลทะสิน".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุธิดา มูลทะสิน. "สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร /สุธิดา มูลทะสิน."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -