ชื่อหนังสือ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี : 2553
หมวด : สื่อโสตทัศน์วัสดุอุปกรณ์
DOI : 10.14457/KU.the.2010.365
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กัณสินีย์ ดีรอด
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 8
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 63
บรรณานุกรม

กัณสินีย์ ดีรอด. (2553). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กัณสินีย์ ดีรอด. 2553. "การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กัณสินีย์ ดีรอด. "การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download   Download(English)
Full-Text: Download