ชื่อหนังสือ : ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2ปัทมา สายสอาด
ปี : 2551
หมวด : สื่อโสตทัศน์วัสดุอุปกรณ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ปัทมา สายสอาด
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 36
บรรณานุกรม

ปัทมา สายสอาด. (2551). ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2ปัทมา สายสอาด.
    นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปัทมา สายสอาด. 2551. "ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2ปัทมา สายสอาด".
    นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปัทมา สายสอาด. "ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2ปัทมา สายสอาด."
    นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download