ชื่อหนังสือ : การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา :บ้านห้วยตึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ปี : 2550
หมวด : สื่อโสตทัศน์วัสดุอุปกรณ์
DOI : 10.14457/KU.the.2007.460
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ภาณุวัตร ศรพรหม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 11
บรรณานุกรม

ภาณุวัตร ศรพรหม. (2550). การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา :บ้านห้วยตึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาณุวัตร ศรพรหม. 2550. "การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา :บ้านห้วยตึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาณุวัตร ศรพรหม. "การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา :บ้านห้วยตึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download