ชื่อหนังสือ : องค์กรโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนสำหรับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก
ปี : 2556
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นพรุจ ธรรมจิโรจ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 16
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 12
บรรณานุกรม

นพรุจ ธรรมจิโรจ. (2556). องค์กรโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนสำหรับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นพรุจ ธรรมจิโรจ. 2556. "องค์กรโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนสำหรับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นพรุจ ธรรมจิโรจ. "องค์กรโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนสำหรับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.

Digital Archive
Abstract : Download   Download(English)
Full-Text: Download