ชื่อหนังสือ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย
ปี : 2552
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ ปราณี
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 32
บรรณานุกรม

ไชยรัตน์ ปราณี. (2552). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย.
    นครสวรรค์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ไชยรัตน์ ปราณี. 2552. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย".
    นครสวรรค์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ไชยรัตน์ ปราณี. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย."
    นครสวรรค์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2552. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: Download