ชื่อหนังสือ : แนวโน้มการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2549-2558)
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมรส ไป๋งาม
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 8
บรรณานุกรม

สมรส ไป๋งาม. (2550). แนวโน้มการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2549-2558).
    นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

สมรส ไป๋งาม. 2550. "แนวโน้มการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2549-2558)".
    นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

สมรส ไป๋งาม. "แนวโน้มการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2549-2558)."
    นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download