ชื่อหนังสือ : สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /จิตราภา กุลฑลบุตร
ปี : 2523
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จิตราภา กุลฑลบุตร
บรรณานุกรม

จิตราภา กุลฑลบุตร. (2523). สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /จิตราภา กุลฑลบุตร.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิตราภา กุลฑลบุตร. 2523. "สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /จิตราภา กุลฑลบุตร".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิตราภา กุลฑลบุตร. "สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /จิตราภา กุลฑลบุตร."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -