ชื่อหนังสือ : การศึกษาเปรียบเทียบ Subsequent Nominal Reference ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปี : 2534
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เครือทิพย์ เจียรณัย
บรรณานุกรม

เครือทิพย์ เจียรณัย. (2534). การศึกษาเปรียบเทียบ Subsequent Nominal Reference ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เครือทิพย์ เจียรณัย. 2534. "การศึกษาเปรียบเทียบ Subsequent Nominal Reference ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

เครือทิพย์ เจียรณัย. "การศึกษาเปรียบเทียบ Subsequent Nominal Reference ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -