ชื่อหนังสือ : การเปิดรับการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ปี : 2533
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-578-376-5
ผู้แต่ง : อรวรรณ วิจักขณะ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 11
บรรณานุกรม

อรวรรณ วิจักขณะ. (2533). การเปิดรับการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรวรรณ วิจักขณะ. 2533. "การเปิดรับการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรวรรณ วิจักขณะ. "การเปิดรับการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -