ชื่อหนังสือ : ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ของห้างสรรพสินค้า /เมธากุล เกียรติกระจาย, ดุษณีย์ ส่องเมือง
ปี : 2525
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เมธากุล เกียรติกระจาย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 8
บรรณานุกรม

เมธากุล เกียรติกระจาย. (2525). ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ของห้างสรรพสินค้า /เมธากุล เกียรติกระจาย, ดุษณีย์ ส่องเมือง.
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เมธากุล เกียรติกระจาย. 2525. "ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ของห้างสรรพสินค้า /เมธากุล เกียรติกระจาย, ดุษณีย์ ส่องเมือง".
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เมธากุล เกียรติกระจาย. "ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ของห้างสรรพสินค้า /เมธากุล เกียรติกระจาย, ดุษณีย์ ส่องเมือง."
    กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -