ชื่อหนังสือ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาโท /อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์
ปี : 2531
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อรพินทร์ ชูชม
บรรณานุกรม

อรพินทร์ ชูชม. (2531). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาโท /อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

อรพินทร์ ชูชม. 2531. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาโท /อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

อรพินทร์ ชูชม. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาโท /อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -