ชื่อหนังสือ : ชนชั้นนำทางการเมืองไทยกับการกำหนดนโยบาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 2522-2525 /จุมพล หนิมพานิช
ปี : 2529
หมวด : Visual
หมายเลข ISBN : 9745664464
ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช
บรรณานุกรม

จุมพล หนิมพานิช. (2529). ชนชั้นนำทางการเมืองไทยกับการกำหนดนโยบาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 2522-2525 /จุมพล หนิมพานิช.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุมพล หนิมพานิช. 2529. "ชนชั้นนำทางการเมืองไทยกับการกำหนดนโยบาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 2522-2525 /จุมพล หนิมพานิช".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุมพล หนิมพานิช. "ชนชั้นนำทางการเมืองไทยกับการกำหนดนโยบาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 2522-2525 /จุมพล หนิมพานิช."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -