ชื่อหนังสือ : บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ /สุพล เลิศสกุลจินดา
ปี : 2535
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุพล เลิศสกุลจินดา
บรรณานุกรม

สุพล เลิศสกุลจินดา. (2535). บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ /สุพล เลิศสกุลจินดา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพล เลิศสกุลจินดา. 2535. "บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ /สุพล เลิศสกุลจินดา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพล เลิศสกุลจินดา. "บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ /สุพล เลิศสกุลจินดา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -