ชื่อหนังสือ : บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์
ปี : 2535
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุพล เลิศสกุลจินดา
บรรณานุกรม

สุพล เลิศสกุลจินดา. (2535). บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพล เลิศสกุลจินดา. 2535. "บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพล เลิศสกุลจินดา. "บทบาทและหน้าที่ของประชาชน และองค์กรประชาชน ในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -