ชื่อหนังสือ : ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศ ในสื่อมวลชนไทย
ปี : 2535
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-581-678-7
ผู้แต่ง : กิตติ กันภัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

กิตติ กันภัย. (2535 ). ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศ ในสื่อมวลชนไทย.
    กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิตติ กันภัย. 2535 . "ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศ ในสื่อมวลชนไทย".
    กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิตติ กันภัย. "ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศ ในสื่อมวลชนไทย."
    กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 . Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -