ชื่อหนังสือ : การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี : 2535
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/SU.the.1992.2
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อนันต์ บีดิลและ
บรรณานุกรม

อนันต์ บีดิลและ. (2535). การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนันต์ บีดิลและ. 2535. "การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนันต์ บีดิลและ. "การนำเสนอรูปแบบการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -