ชื่อหนังสือ : การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท /ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชติ
ปี : 2528
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดิเรก ฤกษ์หร่าย
บรรณานุกรม

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. (2528). การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท /ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชติ.
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. 2528. "การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท /ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชติ".
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

ดิเรก ฤกษ์หร่าย. "การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท /ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชติ."
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2528. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท : ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดรูปแบบขั้นต้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย