ชื่อหนังสือ : การคัดเลือกข้าว (Oryza sativa L.) ทนทานสารกำจัดวัชพืชพาราขวัทโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี : 2533
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
บรรณานุกรม

สมหมาย ศรีวิสุทธิ์. (2533). การคัดเลือกข้าว (Oryza sativa L.) ทนทานสารกำจัดวัชพืชพาราขวัทโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมหมาย ศรีวิสุทธิ์. 2533. "การคัดเลือกข้าว (Oryza sativa L.) ทนทานสารกำจัดวัชพืชพาราขวัทโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมหมาย ศรีวิสุทธิ์. "การคัดเลือกข้าว (Oryza sativa L.) ทนทานสารกำจัดวัชพืชพาราขวัทโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -