ชื่อหนังสือ : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับแสดงผลภาษาไทย บนจอควบคุมแบบกราฟิกในระบบยูนิกซ์
ปี : 2536
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-582-655-3
ผู้แต่ง : ธานี ชวศิริกุลฑล
บรรณานุกรม

ธานี ชวศิริกุลฑล. (2536). การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับแสดงผลภาษาไทย บนจอควบคุมแบบกราฟิกในระบบยูนิกซ์.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานี ชวศิริกุลฑล. 2536. "การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับแสดงผลภาษาไทย บนจอควบคุมแบบกราฟิกในระบบยูนิกซ์".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานี ชวศิริกุลฑล. "การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับแสดงผลภาษาไทย บนจอควบคุมแบบกราฟิกในระบบยูนิกซ์."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -