ชื่อหนังสือ : การสำรวจความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วัตถุประสงค์แบบอุดม /วิริยา สิทธิสาร
ปี : 2530
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วิริยา สิทธิสาร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 4
บรรณานุกรม

วิริยา สิทธิสาร. (2530). การสำรวจความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วัตถุประสงค์แบบอุดม /วิริยา สิทธิสาร.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิริยา สิทธิสาร. 2530. "การสำรวจความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วัตถุประสงค์แบบอุดม /วิริยา สิทธิสาร".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิริยา สิทธิสาร. "การสำรวจความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วัตถุประสงค์แบบอุดม /วิริยา สิทธิสาร."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -