ชื่อหนังสือ : การเสริมสารสีจากธรรมชาติบางชนิดในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่ /ครวญ บัวคีรี
ปี : 2536
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ครวญ บัวคีรี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ครวญ บัวคีรี. (2536). การเสริมสารสีจากธรรมชาติบางชนิดในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่ /ครวญ บัวคีรี.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ครวญ บัวคีรี. 2536. "การเสริมสารสีจากธรรมชาติบางชนิดในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่ /ครวญ บัวคีรี".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ครวญ บัวคีรี. "การเสริมสารสีจากธรรมชาติบางชนิดในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่ /ครวญ บัวคีรี."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -