ชื่อหนังสือ : องค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ /ดุสิต ทองทา
ปี : 2536
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดุสิต ทองทา
บรรณานุกรม

ดุสิต ทองทา. (2536). องค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ /ดุสิต ทองทา.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ดุสิต ทองทา. 2536. "องค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ /ดุสิต ทองทา".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ดุสิต ทองทา. "องค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทด้วยวิธีการสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ /ดุสิต ทองทา."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -