ชื่อหนังสือ : การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica V. การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดของผักสกุล Brassica /ชวนพิศ อรุณรังสิกุล...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2535
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
บรรณานุกรม

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล. (2535). การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica V. การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดของผักสกุล Brassica /ชวนพิศ อรุณรังสิกุล...[และคนอื่นๆ].
    นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล. 2535. "การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica V. การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดของผักสกุล Brassica /ชวนพิศ อรุณรังสิกุล...[และคนอื่นๆ]".
    นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล. "การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica V. การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบลูกผสมข้ามชนิดของผักสกุล Brassica /ชวนพิศ อรุณรังสิกุล...[และคนอื่นๆ]."
    นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -