ชื่อหนังสือ : ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก II. ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่าง ๆ ที่งาว ลำปาง /พิทยา เพชรมาก, พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ
ปี : 2523
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิทยา เพชรมาก
บรรณานุกรม

พิทยา เพชรมาก. (2523). ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก II. ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่าง ๆ ที่งาว ลำปาง /พิทยา เพชรมาก, พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ.
    กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิทยา เพชรมาก. 2523. "ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก II. ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่าง ๆ ที่งาว ลำปาง /พิทยา เพชรมาก, พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ".
    กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิทยา เพชรมาก. "ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนป่าไม้สัก II. ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนป่าไม้สักอายุต่าง ๆ ที่งาว ลำปาง /พิทยา เพชรมาก, พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ."
    กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -