ชื่อหนังสือ : การบริหารเมืองพัทยา : ศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับ
ปี : 2526
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ไพบูลย์ ช่างเรียน
บรรณานุกรม

ไพบูลย์ ช่างเรียน. (2526). การบริหารเมืองพัทยา : ศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับ.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ไพบูลย์ ช่างเรียน. 2526. "การบริหารเมืองพัทยา : ศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับ".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ไพบูลย์ ช่างเรียน. "การบริหารเมืองพัทยา : ศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับ."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -