ชื่อหนังสือ : รูปแบบห้องสมุดโรงเรียน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ /อมรรัตน์ วิญญา
ปี : 2538
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อมรรัตน์ วิญญา
บรรณานุกรม

อมรรัตน์ วิญญา. (2538). รูปแบบห้องสมุดโรงเรียน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ /อมรรัตน์ วิญญา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อมรรัตน์ วิญญา. 2538. "รูปแบบห้องสมุดโรงเรียน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ /อมรรัตน์ วิญญา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อมรรัตน์ วิญญา. "รูปแบบห้องสมุดโรงเรียน ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ /อมรรัตน์ วิญญา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -