ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนที่มีประสิทธิผล /กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ปี : 2534
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
บรรณานุกรม

กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2534). การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนที่มีประสิทธิผล /กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2534. "การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนที่มีประสิทธิผล /กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. "การปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนที่มีประสิทธิผล /กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2534. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -