ชื่อหนังสือ : การศึกษาความต้องการด้านสาขาวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูที่ 1 (ล้านนา) /ประพิศ นามกร
ปี : 2536
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประพิศ นามกร
บรรณานุกรม

ประพิศ นามกร. (2536). การศึกษาความต้องการด้านสาขาวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูที่ 1 (ล้านนา) /ประพิศ นามกร.
    กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

ประพิศ นามกร. 2536. "การศึกษาความต้องการด้านสาขาวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูที่ 1 (ล้านนา) /ประพิศ นามกร".
    กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

ประพิศ นามกร. "การศึกษาความต้องการด้านสาขาวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ในเขตความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูที่ 1 (ล้านนา) /ประพิศ นามกร."
    กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2536. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -