ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อการใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารของสตรีมีครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี /เพียรพร ว่องวิทวัส
ปี : 2538
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เพียรพร ว่องวิทวัส
บรรณานุกรม

เพียรพร ว่องวิทวัส. (2538). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อการใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารของสตรีมีครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี /เพียรพร ว่องวิทวัส.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพียรพร ว่องวิทวัส. 2538. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อการใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารของสตรีมีครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี /เพียรพร ว่องวิทวัส".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพียรพร ว่องวิทวัส. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อการใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการด้านข่าวสารของสตรีมีครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี /เพียรพร ว่องวิทวัส."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -