ชื่อหนังสือ : สีแดงใต้เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ /สายธาร ทองพร้อม
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สายธาร ทองพร้อม
บรรณานุกรม

สายธาร ทองพร้อม. (2539). สีแดงใต้เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ /สายธาร ทองพร้อม.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สายธาร ทองพร้อม. 2539. "สีแดงใต้เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ /สายธาร ทองพร้อม".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สายธาร ทองพร้อม. "สีแดงใต้เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ /สายธาร ทองพร้อม."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -