ชื่อหนังสือ : พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงาน ปัญหาและการปรับตน /สุธรรม นันทมงคลชัย
ปี : 2538
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุธรรม นันทมงคลชัย
บรรณานุกรม

สุธรรม นันทมงคลชัย. (2538). พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงาน ปัญหาและการปรับตน /สุธรรม นันทมงคลชัย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุธรรม นันทมงคลชัย. 2538. "พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงาน ปัญหาและการปรับตน /สุธรรม นันทมงคลชัย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุธรรม นันทมงคลชัย. "พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงาน ปัญหาและการปรับตน /สุธรรม นันทมงคลชัย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -