ชื่อหนังสือ : การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมประกอบการสอน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น /สุรพล คำมะณีจันทร์
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-674-363-5
ผู้แต่ง : สุรพล คำมะณีจันทร์
บรรณานุกรม

สุรพล คำมะณีจันทร์. (2539). การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมประกอบการสอน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น /สุรพล คำมะณีจันทร์.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุรพล คำมะณีจันทร์. 2539. "การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมประกอบการสอน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น /สุรพล คำมะณีจันทร์".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุรพล คำมะณีจันทร์. "การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมประกอบการสอน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น /สุรพล คำมะณีจันทร์."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -