ชื่อหนังสือ : วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย /ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา
ปี : 2537
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-89138-2-1
ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
บรรณานุกรม

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2537). วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย /ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา.
    กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. 2537. "วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย /ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา".
    กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. "วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย /ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา."
    กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2537. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -