ชื่อหนังสือ : สภาพและปัญหาการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 /ประทุม มงคลวรวรรณ
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประทุม มงคลวรวรรณ
บรรณานุกรม

ประทุม มงคลวรวรรณ. (2539). สภาพและปัญหาการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 /ประทุม มงคลวรวรรณ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประทุม มงคลวรวรรณ. 2539. "สภาพและปัญหาการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 /ประทุม มงคลวรวรรณ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประทุม มงคลวรวรรณ. "สภาพและปัญหาการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 /ประทุม มงคลวรวรรณ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -