ชื่อหนังสือ : ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ : ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ โดยเปรียบเทียบและดัชนีค่าความแข็งแกร่งของค่าเงิน /โสฬส สาครวิศว
ปี : 2538
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : โสฬส สาครวิศว
บรรณานุกรม

โสฬส สาครวิศว. (2538). ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ : ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ โดยเปรียบเทียบและดัชนีค่าความแข็งแกร่งของค่าเงิน /โสฬส สาครวิศว.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

โสฬส สาครวิศว. 2538. "ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ : ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ โดยเปรียบเทียบและดัชนีค่าความแข็งแกร่งของค่าเงิน /โสฬส สาครวิศว".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

โสฬส สาครวิศว. "ค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐฯ : ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ โดยเปรียบเทียบและดัชนีค่าความแข็งแกร่งของค่าเงิน /โสฬส สาครวิศว."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -