ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสูญเปล่าทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทคัดเลือก (โควต้า): สอบคัดเลือก: สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2538 /ประดิษฐ์ วงค์แสน
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ วงค์แสน
บรรณานุกรม

ประดิษฐ์ วงค์แสน. (2540). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสูญเปล่าทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทคัดเลือก (โควต้า): สอบคัดเลือก: สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2538 /ประดิษฐ์ วงค์แสน.
    ลำปาง: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.

ประดิษฐ์ วงค์แสน. 2540. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสูญเปล่าทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทคัดเลือก (โควต้า): สอบคัดเลือก: สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2538 /ประดิษฐ์ วงค์แสน".
    ลำปาง: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.

ประดิษฐ์ วงค์แสน. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสูญเปล่าทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทคัดเลือก (โควต้า): สอบคัดเลือก: สอบคัดเลือกกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2538 /ประดิษฐ์ วงค์แสน."
    ลำปาง: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -