ชื่อหนังสือ : การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา /อัญชลี ชัชวาลย์
ปี : 2540
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : อัญชลี ชัชวาลย์
บรรณานุกรม

อัญชลี ชัชวาลย์. (2540). การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา /อัญชลี ชัชวาลย์.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อัญชลี ชัชวาลย์. 2540. "การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา /อัญชลี ชัชวาลย์".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อัญชลี ชัชวาลย์. "การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา /อัญชลี ชัชวาลย์."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -