ชื่อหนังสือ : การวิจัยปฏิบัติการเชิงรุกด้านวางแผนครอบครัวในชุมชนบนพื้นที่สูง /กรรณิการ์ มณีวรรณ
ปี : 2539
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : กรรณิการ์ มณีวรรณ
บรรณานุกรม

กรรณิการ์ มณีวรรณ. (2539). การวิจัยปฏิบัติการเชิงรุกด้านวางแผนครอบครัวในชุมชนบนพื้นที่สูง /กรรณิการ์ มณีวรรณ.
    ลำปาง: ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา.

กรรณิการ์ มณีวรรณ. 2539. "การวิจัยปฏิบัติการเชิงรุกด้านวางแผนครอบครัวในชุมชนบนพื้นที่สูง /กรรณิการ์ มณีวรรณ".
    ลำปาง: ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา.

กรรณิการ์ มณีวรรณ. "การวิจัยปฏิบัติการเชิงรุกด้านวางแผนครอบครัวในชุมชนบนพื้นที่สูง /กรรณิการ์ มณีวรรณ."
    ลำปาง: ศูนย์วางแผนครอบครัวชาวเขา, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -