ชื่อหนังสือ : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์
ปี : 2540
หมวด : Book
หมายเลข ISBN : 974-88795
ผู้แต่ง : พวงรัตน์ ทวีรัตน์
บรรณานุกรม

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540. "วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์".
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. "วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์."
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ