ชื่อหนังสือ : วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-88795
ผู้แต่ง : พวงรัตน์ ทวีรัตน์
บรรณานุกรม

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540. "วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์".
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. "วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) /พวงรัตน์ ทวีรัตน์."
    กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ บทความวิจัย ประจำปี พ.ศ.2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี