ชื่อหนังสือ : บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร /นภิศรา ทองอุปการ
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นภิศรา ทองอุปการ
บรรณานุกรม

นภิศรา ทองอุปการ. (2539). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร /นภิศรา ทองอุปการ.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นภิศรา ทองอุปการ. 2539. "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร /นภิศรา ทองอุปการ".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นภิศรา ทองอุปการ. "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร /นภิศรา ทองอุปการ."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -