ชื่อหนังสือ : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ IEA ของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 ที่เรียนหลักสูตร สสวท. และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร พ.ศ.2503
ปี : 2519
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรณานุกรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2519). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ IEA ของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 ที่เรียนหลักสูตร สสวท. และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร พ.ศ.2503.
    กรุงเทพฯ: สถาบัน.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2519. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ IEA ของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 ที่เรียนหลักสูตร สสวท. และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร พ.ศ.2503".
    กรุงเทพฯ: สถาบัน.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ IEA ของนักเรียนชั้น ม.ศ.5 ที่เรียนหลักสูตร สสวท. และนักเรียนที่เรียนหลักสูตร พ.ศ.2503."
    กรุงเทพฯ: สถาบัน, 2519. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -