ชื่อหนังสือ : การวินิจฉัยทางการพยาบาล : ความสามารถและเจตคติของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยที่ใช้และไม่ใช้รูปแบบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแห่งอเมริกาเหนือ /ดวงพร ปิยะคง
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดวงพร ปิยะคง
บรรณานุกรม

ดวงพร ปิยะคง. (2539). การวินิจฉัยทางการพยาบาล : ความสามารถและเจตคติของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยที่ใช้และไม่ใช้รูปแบบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแห่งอเมริกาเหนือ /ดวงพร ปิยะคง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ดวงพร ปิยะคง. 2539. "การวินิจฉัยทางการพยาบาล : ความสามารถและเจตคติของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยที่ใช้และไม่ใช้รูปแบบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแห่งอเมริกาเหนือ /ดวงพร ปิยะคง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ดวงพร ปิยะคง. "การวินิจฉัยทางการพยาบาล : ความสามารถและเจตคติของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยที่ใช้และไม่ใช้รูปแบบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแห่งอเมริกาเหนือ /ดวงพร ปิยะคง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -