ชื่อหนังสือ : ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (กรณีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา /วิฑูรย์ สัตยเทวา
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-636-819-2
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สัตยเทวา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 6
บรรณานุกรม

วิฑูรย์ สัตยเทวา. (2539). ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (กรณีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา /วิฑูรย์ สัตยเทวา.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิฑูรย์ สัตยเทวา. 2539. "ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (กรณีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา /วิฑูรย์ สัตยเทวา".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิฑูรย์ สัตยเทวา. "ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (กรณีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา /วิฑูรย์ สัตยเทวา."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -