ชื่อหนังสือ : พืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ /บุญฤา วิไลพล
ปี : 2539
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุญฤา วิไลพล
บรรณานุกรม

บุญฤา วิไลพล. (2539). พืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ /บุญฤา วิไลพล.
    ขอนแก่น: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญฤา วิไลพล. 2539. "พืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ /บุญฤา วิไลพล".
    ขอนแก่น: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บุญฤา วิไลพล. "พืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ /บุญฤา วิไลพล."
    ขอนแก่น: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -