ชื่อหนังสือ : โครงการสำรวจการให้บริการเทคโนโลยีการฝึกอาชีพในสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ธวัช เบญจาทิกุล, วิรัช คันศร
ปี : 2538
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-7872-47-1
ผู้แต่ง : ธวัช เบญจาทิกุล
บรรณานุกรม

ธวัช เบญจาทิกุล. (2538). โครงการสำรวจการให้บริการเทคโนโลยีการฝึกอาชีพในสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ธวัช เบญจาทิกุล, วิรัช คันศร.
    กรุงเทพฯ: กองวิชาการและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.

ธวัช เบญจาทิกุล. 2538. "โครงการสำรวจการให้บริการเทคโนโลยีการฝึกอาชีพในสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ธวัช เบญจาทิกุล, วิรัช คันศร".
    กรุงเทพฯ: กองวิชาการและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.

ธวัช เบญจาทิกุล. "โครงการสำรวจการให้บริการเทคโนโลยีการฝึกอาชีพในสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ธวัช เบญจาทิกุล, วิรัช คันศร."
    กรุงเทพฯ: กองวิชาการและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2538. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -