ชื่อหนังสือ : การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง /สมพร คุ้มจอหอ
ปี : 2540
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมพร คุ้มจอหอ
บรรณานุกรม

สมพร คุ้มจอหอ. (2540). การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง /สมพร คุ้มจอหอ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมพร คุ้มจอหอ. 2540. "การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง /สมพร คุ้มจอหอ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมพร คุ้มจอหอ. "การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง /สมพร คุ้มจอหอ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -